วันนี้ (24 พ.ย. 2557) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าพิจารณานักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ต่อไป