ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การสอบมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรว 
มีข้อมูลทั้งหมด  2  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1