|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
กลับหน้าวิทยาลัย
ติดต่อเรา
งานในฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตรและการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สรุปผลการดำเนินงาน 2560
สรุปผลการดำเนินงาน 2561
การจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรระยะสั้น
ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
ระบบทวิศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนฤดูร้อน (แผนการเรียน)
ภาคเรียนฤดูร้อน
ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2558
e-portfolio ฝ่ายวิชาการ
นายอลงกต ใหม่น้อย
ครูมนตรี เชิญทอง
ครูสมพงศ์ รัชดาธิกุล
ครูไพจิตรา ขวัญสุวรรณ
ครูเรณู ขำทวี
คุณสุทิศา แจ่มจำรัส
คุณณัชชา เรืองฤทธิ์
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
บริการวิชาการ
คู่มือ RMS2016
ตัวอย่างงานวิจัย
ชวนเพื่อนครูมาทำงานวิจัย
Problem-based learning (PBL)
สถานศึกษายุคใหม่
การประเมินความสามารถตามสภาพจริง
PowerPoint Pro Templates ฟรีดาวน์โหลด
หน่วยงาน สอศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 419  
เข้าชมปีนี้ : 4,505  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,633  

   ข่าวกิจกรรม/โครงการฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาโครงการและการเป็นผู้ประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วิทยาลัยเทค  [อ่าน : 120 ครั้ง]
     วันพุธที่ 6 กุมภาพันธื 2562 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กำหนดกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาโครงการและการเป็นผู้ประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/256 ..... (อ่านต่อ)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to  [อ่าน : 129 ครั้ง]
     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 ..... (อ่านต่อ)
 รายงานการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบล็อกคอร์ส (Block Course) ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  [อ่าน : 353 ครั้ง]
     รายงานการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบล็อกคอร์ส (Block Course) ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
 ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนรับนักเรียน นักศึกษาและนักเรียนระบบทวิศึกษา ปีการศึกษา 2561   [อ่าน : 296 ครั้ง]
     ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนรับนักเรียน นักศึกษาและนักเรียนระบบทวิศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ..... (อ่านต่อ)
 ชี้แจงการนำเสนอหลักสูตรเพื่อให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึก  [อ่าน : 281 ครั้ง]
     ชี้แจงการนำเสนอหลักสูตรเพื่อให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประชุมครูผู้ประสานงานการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 219 ครั้ง]
     ในวันที่ 15 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 การประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง  [อ่าน : 215 ครั้ง]
     วันที่ 12 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำโครงสร้าง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานวัดผลและประเมินผล
 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (บล็อกที่ 1)  [อ่าน : 194 ครั้ง]
     ในวันที่ 4 มกราคม 2561 นายสันติ ระดมกิจ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (บล็อกท ..... (อ่านต่อ)
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560   [อ่าน : 214 ครั้ง]
     ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อยและนางสุนารี ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการวิ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานสื่อการเรียนการสอน

   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
Smart Classroom
  สภาพภายในห้องเรียน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระดับความพึงพอใจ
  รับชมการประชุมย้อนหลัง
  การจองห้องเรียนอัจฉริยะ
  สื่อการเรียนการสอน
ระเบียบ/กฎหมาย
  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  พระราชบัญญัติ/ประกาศ
ผลงานนักศึกษา
  แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ