ขณะนี้นักเรียน นักศึกษา สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook นักเรียน นักศึกษา และ Facebook องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย....

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26
mod_vvisit_counterYesterday34
mod_vvisit_counterThis week191
mod_vvisit_counterAll days30773

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 23.20.43.165
 , 
Today: ก.ย. 20, 2014
Home แนวปฏิบัติการจัดกิจรรม (อวท.)

แนวปฏิบัติ ว่าด้วย การจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ (อวท.)

แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

กิจกรรมหลัก และการจัดกิจกรรม อวท. ให้ อวท. ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ จัดทำกิจกรรมและโครงการ

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดีมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันก็สามารถ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของ

สมาชิก โดยกำหนดการจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ เป้าหมาย ในแต่ละเป้าหมายมีแผนพัฒนากิจกรรม ๕ แผน

          เป้าหมายที่  ๑  ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น  “คนดีและมีความสุข” ประกอบด้วยแผนพัฒนา  ๕  แผน  ได้แก่

                    ๑.๑  แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                              (๑)  โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย

                              (๒)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา

                              (๓)  โครงการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสารเสพย์ติด

                              (๔)  โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

                              (๕)  โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

                              (๖)  โครงการประกวดสุนทรพจน์

                              (๗)  โครงการฝึกสอนลีลาศ – รำวง  หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ

                              (๘)  โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม

                              (๙)  โครงการอาชีวะบริการ

                              (๑๐)  โครงการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

                              (๑๑)  โครงการอบรมผู้นำองค์การ

                              (๑๒)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพ  และความรับผิดชอบต่อสังคม

                    ๑.๒  แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                              (๑)  โครงการแข่งขันกีฬา

                              (๒)  โครงการประกวดร้องเพลง

                              (๓)  โครงการประกวดโฟล์คซอง

                              (๔)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

                    ๑.๓  แผนพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                              (๑)  โครงการพัฒนาจิต

                              (๒)  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

                              (๓)  โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                              (๔)  โครงการประหยัด  และอดทน

                              (๕)  โครงการธนาคารความดี

                              (๖)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

                    ๑.๔  แผนส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                              (๑)  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมท้องถิ่น

                              (๒)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

                               (๓)  โครงการทัศนศึกษา

                               (๔)  โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม

                               (๕)  โครงการประกวดดนตรีไทย

                               (๖)  โครงการมารยาทไทย

                               (๗)  โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

                               (๘)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม

                    ๑.๕  แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                              (๑)  โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้  ปลูกป่า

                              (๒)  โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา

                               (๓)  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน  และนอกสถานศึกษา

                               (๔)  โครงการศึกษาธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

                               (๕)  โครงการป้องกันและบำบัดมลภาวะ

                               (๖)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม         

          เป้าหมายที่  ๒  ว่าด้วยกิจกรรม  การพัฒนาสมาชิกให้เป็น  “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วยแผนพัฒนา  ๕  แผน  ได้แก่

 

                    ๒.๑  แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                               (๑)  โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

                               (๒)  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ

                               (๓)  โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์

                               (๔)  โครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น  (โครงการภายใต้การนิเทศ)

                               (๕)  โครงการนวสัมพันธ์

                               (๖)  โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง

                               (๗)  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

                               (๘)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

                    ๒.๒  แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                              (๑)  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

                               (๒)  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

                               (๓)  โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project)  ตามหลักสูตร

                               (๔)  โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

                               (๕)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                     ๒.๓  แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                               (๑)  โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างพิเศษระหว่างเรียน

                               (๒)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง

                               (๓)  โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่  (SMEs)

                               (๔)  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)

                               (๕)  โครงการหนึ่งวิทยาลัยฯ  หนึ่งธุรกิจ (MINI  COMPANY)

                               (๖)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP

                               (๗)  โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  (๑๐๘  อาชีพ)

                               (๘)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

                    ๒.๔  แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                               (๑)  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย

                               (๒)  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

                               (๓)  โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

                               (๔)  โครงการวิจัย  (เบื้องต้น)  ในสาขาวิชาชีพ

                               (๕)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนพัฒนาความรู้  และความสามารถทางวิชาการ

                    ๒.๕  แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้

                               (๑)  โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ  ด้านทุนการศึกษา  แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

                                     ฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ  และอื่น ๆ

                               (๒)  โครงการประชุม-สัมมนา  หรือปฏิบัติกิจกรรม  ร่วมกันกับนักศึกษาต่างประเทศ

                              (๓)  โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ

                               (๔)  โครงการจัดหา  และแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ 

                                    ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษา

                               (๕)  โครงการอบรมมัคคุเทศก์

                               (๖)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนพัฒนานักศึกษาให้มาตรฐานสู่สากล

          — นอกจากกิจกรรมหลักดังกล่าวแล้ว  อวท.  ระดับหน่วย  ระดับภาค  ระดับชาติ  อาจจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ได้

ตามที่เห็นสมควร

          —  การดำเนินการตามแผนงานโครงการ  ดังกล่าวต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนไว้สำหรับการตรวจประเมินด้วย

          —  ภาพรวมกิจกรรมหลักขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  แบ่งเป็น

 

                    เป้าหมายที่  ๑  ว่าด้วยกิจกรรม  การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดี  มี  ๕  แผน

                    เป้าหมายที่  ๒  ว่าด้วยกิจกรรม  การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่ง  มี  ๕  แผน